Informácia o spracúvaní osobných údajov

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa čl. 13  NARIADENIA EÚ č. 2016/679 zo dňa 27. APRÍLA 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice č. 95/46/ES (Nariadenie o ochrane osobných údajov)

 

Význam tohto dokumentu: Táto informácia slúži dotknutým osobám a zákonným zástupcom dieťaťa do 16 rokov, klientom a dodávateľom,  na zaistenie plnej prehľadnosti a informovanosti o spracúvaní osobných údajov a o osobitných kategóriách osobných údajov klientov, najmä spracúvania rodných čísel.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Zuzana Patasiová – AGROHOBBY

Miesto podnikania:  Želiarska 472/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 17729793, DIČ:1020245754, IČ DPH: SK1020245754 ,Zapísaný: v Živnostenskom registri Okresného úradu Dunajská Streda

č.201-4349, Zastúpený : Zuzana Patasiová – majiteľka

 1. Kontaktné údaje poverených osôb, ktoré osobné údaje spracúvajú: 031/5553978, agrohobby@panelnet.sk
 2. Údaje získané na základe uzatvorených zmlúv

Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, titul, identifikácia trvalého bydliska, korešpondenčná adresa,  číslo bankového účtu, telefónne číslo, emailová adresa.

Kategórie dotknutých osôb: zmluvní partneri, spotrebitelia – fyzické osoby, právnické osoby, SZČO.

Účel spracúvania osobných údajov:  Fakturácia za poskytovanie služieb v zmysle zmluvy, evidencie a postupovanie pohľadávok, vedenie zoznamu zmluvných partnerov.

Právne základy spracúvania osobných údajov: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností pre dotknuté osoby, alebo na vykonanie overenia pred uzatvorením zmluvy na základe jej žiadosti.

Doba spracúvania osobných údajov: Osobné údaje sú spracúvania počas trvania zmluvného vzťahu, v prípade splnenia zmluvných povinností oboch zmluvných strán max. 3 mesiace po skončení zmluvy. V prípade sporov až do ukončenia všetkých zákonných prostriedkov vymáhateľnosti práv zmluvných strán.

 1. Údaje získané na základe súhlasu – prevádzkovateľ získava súhlas priamo od dotknutej osoby pri výkone činnosti, ktoré súhlas vyžadujú: a to pri predmete činnosti internetového predaja osív na webovej stránke osiva.sk .
 2. Kategórie príjemcov osobných údajov

Prevádzkovateľ pri plnení zmluvných záväzkov využíva služby vlastných zamestnancov, ktorí spracúvajú osobné údaje a zmluvného sprostredkovateľa na základe pokynov prevádzkovateľa.

 1. Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje tretím osobám. V prípade zákonných povinností poskytuje osobné údaje súdom a orgánom verejnej správy.

 1. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ má zavedené technické a organizačné opatrenia v oblasti informačnej bezpečnosti proti neoprávnenému alebo nezákonnému prístupu, zverejneniu, nezákonnej strate, zničeniu, pozmeneniu, alebo inému poškodeniu osobných údajov. Tieto opatrenia využívajú brány firewallu, šifrovanie, systém prístupových práv a prijatie primeranej organizačnej ochrany osobných údajov.

 1. Registratúra : zmluvné dokumenty, účtovné doklady a pod. sa archivujú v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. PRÁVA KLIENTA TÝKAJÚCE SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV:
 3. Poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb pre zmluvné dokumenty a účtovné doklady sú uvádzané iba v rozsahu ich jednoznačnej identifikovateľnosti. Dotknutá osoba má povinnosť svoje osobné údaje poskytnúť rovnako, ako Prevádzkovateľ má právo tieto osobné údaje od dotknutej osoby požadovať.
 4. Požadovať prístup k osobným údajom: Na informácie má právo klient a zákonný zástupca dieťaťa do 16 roko
 5. Právo na obmedzenie spracovania a to v prípadoch:
 • Ak popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu, počas ktorej si prevádzkovateľ overí presnosť osobných údajov;
 • Ak spracúvanie je protiprávne a dotknutá osoba odmieta výmaz osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia;
 • Ak osobné údaje dotknutej osoby už prevádzkovateľ nepotrebuje pre účely spracovania, ale klient ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov;
 • Ak dotknutá osoba už vzniesla námietku proti spracúvaniu osobných údajov oprávneného záujmu prevádzkovateľa a tretích osôb. Obmedzenie spracovania bude na dobu overenia, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi klienta, či jeho právneho zástupcu.
 1. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade že:
 • Spracovanie je nevyhnutné pre splnenie účelu vo verejnom záujme, či pri výkone štátnej moci;
 • V prípade, že spracovanie je nevyhnutné v oprávnenom záujme prevádzkovateľa alebo tretej strany, ako i práva na prenosnosť údajov.
 1. Právo na prenosnosť údajov
 2. Právo na výmaz osobných údajov klienta je obmedzený zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
 3. Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracovaním osobných údajov dochádza k porušenie Nariadenia EÚ.

 

Vo Veľkom Mederi, dňa 1.6.2018

Zuzana Patasiová
majiteľka

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV – Dokument na stiahnutie